Strona główna » Aktualność » Propozycje zmian w Statucie Klubu 2019

Propozycje zmian w Statucie Klubu 2019

Poniżej zamieszczamy przygotowane przez Zarząd AKG propozycje zmian w Statucie klubu które przedstawione zostaną Walnemu Zebraniu dn. 04.04.2019. Poniżej przedstawiona propozycja jest rozszerzoną wersją zmian uchwalonych przez walne Zebranie w 2016r., które jednak nie zostały zarejestrowane przez KRS. 

UZASADNIENIE:

Dotychczasowy brak poniższych zapisów powodował trudności w uczestniczeniu przez Klub w konkursach dotyczących realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji zajęć sportowych (np. wspinaczka sportowa dla dzieci i młodzieży) lub działań z zakresu kultury (np. rozwoju Łódzkiego Archiwum Wysokogórskiego).

PROPOZYCJA ZMIAN:

Proponujemy dodanie do Rozdziału 2,  par. 8 Statutu Klubu punktów 9, 10, 11 (kolor niebieski):

---------------
Rozdział 2
 
Cele i sposoby działania
 
§ 7
 
Celem Klubu jest prowadzenie i rozwijanie działalności w zakresie alpinizmu (taternictwa), wspinaczki sportowej, alpinizmu jaskiniowego, narciarstwa wysokogórskiego i kwalifikowanej turystyki górskiej.
 
§ 8
 
Klub realizuje swoje cele przez:
 1. zrzeszanie osób zajmujących się i zainteresowanych działalnością określoną w § 7.
 2. popieranie, ułatwianie i organizowanie działalności sportowej, turystycznej, szkoleniowej i wyprawowej członków Klubu w kraju i za granicą.
 3. organizowanie wewnętrznego życia klubowego, zebrań, odczytów.
 4. współdziałanie z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi sprawami alpinizmu.
 5. współpracę z placówkami naukowymi na polu zagadnień związanych z problematyką górską.
 6. propagowanie i popularyzowanie alpinizmu.
 7. inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, innej działalności zmierzającej do realizacji statutowych zadań i celów Klubu.
 8. wykonywanie usług wymagających specjalistycznych umiejętności i wykorzystania sprzętu alpinistycznego.
 9. działalność w sferze publicznej w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania na rzecz dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
10. działalność w sferze publicznej z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego w obszarze związanym z celami Klubu.
11. Organizowanie, wspieranie oraz podejmowanie działań w zakresie ochrony przyrody, w tym edukacji ekologicznej oraz innych inicjatyw mających na celu zachowanie środowiska naturalnego w niepogorszonym stanie, związanych z terenami na których członkowie Klubu realizują działalność sportową i rekreacyjną
 
--------------
Zarząd AKG
 
Odwiedź nas na facebooku
Kontakt

Akademicki Klub Górski
ul. Piotrkowska 132
90-062 Łódź

mail:

Paweł Pustelnik
tel. 605 054 266

Katarzyna Piłat
tel. 509 824 418

Partnerzy
Wspieramy