Statut Akademickiego Klubu GórskiegoRozdział 1

Nazwa, charakter prawny, teren działania, siedziba władz

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Akademicki Klub Górski" i zwane jest dalej "Klubem".


§ 2

Klub swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Klub może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Siedzibą Klubu jest miasto Łódź.


§ 3

Klub jest stowarzyszeniem rejestrowanym i posiada osobowość prawną.


§ 4

Klub może być członkiem ogólnokrajowych i zagranicznych organizacji zrzeszających kluby o charakterze alpinistycznym i speleologicznym na warunkach określonych w ich statutach.


§ 5

Klub może posiadać odznaki organizacyjne i używać pieczęci z nazwą stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


§ 6

Klub opiera swoją działalność na inicjatywie, aktywności i pracy społecznej swoich członków.


Rozdział 2

Cele i sposoby działania

§ 7

Celem Klubu jest prowadzenie i rozwijanie działalności w zakresie alpinizmu (taternictwa), wspinaczki sportowej, alpinizmu jaskiniowego, narciarstwa wysokogórskiego i kwalifikowanej turystyki górskiej.


§ 8

Klub realizuje swoje cele przez:

1. zrzeszanie osób zajmujących się i zainteresowanych działalnością określoną w § 7.

2. popieranie, ułatwianie i organizowanie działalności sportowej, turystycznej, szkoleniowej i wyprawowej członków Klubu w kraju i za granicą.

3. organizowanie wewnętrznego życia klubowego, zebrań, odczytów.

4. współdziałanie z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi sprawami alpinizmu.

5. współpracę z placówkami naukowymi na polu zagadnień związanych z problematyką górską.

6. propagowanie i popularyzowanie alpinizmu.

7. inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, innej działalności zmierzającej do realizacji statutowych zadań i celów Klubu.

8. wykonywanie usług wymagających specjalistycznych umiejętności i wykorzystania sprzętu alpinistycznego.

9. działalność w sferze publicznej w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania na rzecz dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

10. działalność w sferze publicznej z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego w obszarze związanym z celami Klubu.

11. organizowanie, wspieranie oraz podejmowanie działań w zakresie ochrony przyrody, w tym edukacji ekologicznej oraz innych inicjatyw mających na celu zachowanie środowiska naturalnego w niepogorszonym stanie, związanych z terenami na których członkowie Klubu realizują działalność sportową i rekreacyjną.


Rozdział 3

Członkowie Klubu

§ 9

Członkami Klubu mogą być:

1. Osoby fizyczne:

a) obywatele Rzeczpospolitej Polskiej,

b) obcokrajowcy, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

2. Osoby prawne


§ 10

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. rzeczywistych,

2. honorowych,

3. wspierających.


§ 11

Członkiem rzeczywistym Klubu może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia oraz kurs wstępny w zakresie wspinaczki i została przyjęta uchwałą Zarządu na podstawie pisemnego zgłoszenia i pisemnej rekomendacji przynajmniej dwóch członków rzeczywistych.

Przyjęcie w poczet członków rzeczywistych osoby małoletniej może odbyć się jedynie po przedłożeniu pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.


§ 12

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która jest szczególnie zasłużona dla rozwoju alpinizmu lub dla rozwoju Klubu. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Klubu.


§ 13

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością określoną w § 7, która została przyjęta uchwałą Zarządu Klubu na podstawie pisemnego zgłoszenia.

Osoba prawna może być tylko i wyłącznie członkiem wspierającym.


§ 14

Czynne prawo wyborcze posiadają członkowie rzeczywiści i honorowi Klubu.

Bierne prawo wyborcze przysługuje członkom rzeczywistym i honorowym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych, dla których Klub jest organizacją macierzystą.


§ 15

Wszyscy członkowie Klubu mają prawo do:

a) uczestniczenia w zebraniach klubowych,

b) udziału w imprezach alpinistycznych i indywidualnego uprawiania alpinizmu w zależności od swoich kwalifikacji,

c) czynnego i biernego prawa wyborczego z uwzględnieniem § 14,

d) korzystania z wszelakiej pomocy Klubu w zakresie realizacji celów określonych w § 7,

e) noszenia odznaki klubowej.


§ 16

1. Członkowie Klubu zobowiązani są do:

a) czynnego udziału w realizacji statutowych działań Klubu,

b) ścisłego przestrzegania statutu Klubu, uchwał i zarządzeń władz Klubu,

c) przestrzegania zasad etyki taternickiej oraz dyscypliny organizacyjnej,

d) dbania o dobre imię i rozwój Klubu poprzez godną postawę osobistą i branie czynnego udziału w pracach i życiu Klubu,

e) działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji alpinizmu i działalności Klubu,

f) regularnego opłacania składek członkowskich z zastrzeżeniem § 16 p. 2.

2. Od opłacania składek członkowskich zwolnieni są członkowie honorowi Klubu.


§ 17

1. Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:

a) wystąpienia członka Klubu zgłoszonego na piśmie do Zarządu,

b) skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu w związku z nieopłaceniem składek członkowskich za okres co najmniej roku mimo wezwania do zapłaty,

c) wykluczenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu na wniosek Komisji Dyscyplinarnej, jeżeli członek Klubu w sposób istotny naruszył interesy Klubu lub postanowienia niniejszego statutu lub został skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego gdy wymierzona jest dodatkowa kara pozbawienia praw publicznych.

d) śmierci członka

2. Wystąpienie, skreślenie z listy członków lub wykluczenie z Klubu nie zwalnia tych osób z obowiązku uregulowania majątkowych zobowiązań w stosunku do Klubu.

3. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu z Klubu przysługuje osobie wykluczonej prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków w tej sprawie jest ostateczna.


Rozdział 4

Władze Klubu

§ 18

1. Władzami Klubu są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bądź jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.

3. Jeżeli szczegółowe postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów.


§ 19

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

a) uchwalanie kierunków i programu działalności Klubu,

b) uchwalanie zmian Statutu,

c) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

e) wybór Prezesa, Członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,

f) wybór delegatów na Walne Zjazdy organizacji ogólnokrajowych lub zagranicznych, których Klub jest członkiem,

g) uchwalanie wysokości składek członkowskich i innych obciążeń finansowych członków,

h) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania przez Władze Klubu lub członków,

i) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,

j) nadawanie godności honorowego członka Klubu,

k) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu.


§ 20

1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie rzeczywiści i honorowi.

2. Każdy członek Klubu uprawniony do głosowania posiada jeden głos.

3. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym:

a) członkowie wspierający,

b) przedstawiciele władz organizacji ogólnokrajowych lub zagranicznych, których Klub jest członkiem,

c) zaproszeni goście.


§ 21

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz na rok w pierwszym kwartale roku kalendarzowego w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane:

a) uchwałą Zarządu,

b) na pisemne żądanie co najmniej 1/3 liczby członków rzeczywistych i honorowych,

c) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez Zarząd winno nastąpić w ciągu trzech miesięcy od dnia:

a) podjęcia uchwały o jego zwołaniu

b) otrzymania żądania o którym mowa w § 21. p. 3b.

c) otrzymania wniosku przewidzianego w § 21. p.3c.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.


§ 22

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków Klubu co najmniej na 10 dni przed terminem zebrania.


§ 23

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie Zebrania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków z zastrzeżeniem § 34.


§ 24

1. Zarząd składa się z 5-10 członków w tym prezesa.

2. Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu, któremu przewodniczy nowo powołany prezes, wybierając ze swego grona 1-2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Wyjątkowo funkcję sekretarza i skarbnika mogą pełnić osoby spoza Zarządu, jednakże osoby te muszą uzyskać od Zarządu stosowne upoważnienie w formie pisemnej.

3. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Zarządu, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji w ilości nie przekraczającej 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

4. Zarząd ustala swoją organizację i tryb pracy.


§ 25

1. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie działalnością Klubu i reprezentowanie go na zewnątrz,

b) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu w ramach zatwierdzonego budżetu,

c) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

d) przyjmowanie, skreślanie z listy członków i wykluczanie członków Klubu,

e) ustalanie planów działania i budżetów rocznych Klubu,

f) powoływanie komisji specjalistycznych, w tym Komisji Dyscyplinarnej, stanowiących organy doradcze i pomocnicze Zarządu,

g) powoływanie, nadzorowanie i odwoływanie sekcji grupujących członków o wspólnych zainteresowaniach,

h) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

i) organizowanie działalności szkoleniowej, a także nadzór nad jej przebiegiem.

2. Oświadczenia woli w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych przy reprezentowaniu Klubu na zewnątrz muszą być podpisane przez co najmniej dwie osoby w tym:

a) prezesa lub wiceprezesa,

b) członka Zarządu lub osobę występującą w jego zastępstwie na mocy pisemnego upoważnienia udzielonego przez Zarząd.


§ 26

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.


§ 27

1. Zarząd ma prawo nakładania kar na członków Klubu na wniosek Komisji Dyscyplinarnej w przypadku:

a) naruszenia obowiązków wynikających z niniejszego Statutu, uchwał lub postanowień władz Klubu albo uchwał lub postanowień władz organizacji ogólnokrajowych lub zagranicznych, których Klub jest członkiem,

b) zachowania się niegodnego z etyką taternicką lub godnością członka klubu,

c) popełnienie przestępstwa pospolitego

2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określają odrębne regulaminy uchwalone przez Zarząd.


§ 28

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Klubu i odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego.

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być członek Zarządu

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola bieżącej działalności Klubu, w szczególności poprzez przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo - gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy wybór podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Klubu zgodnie z przepisami ustawy "O rachunkowości".

6. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo do stawiania wniosku w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.

7. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

9. Komisja Rewizyjna określa ustala swoją organizację i tryb pracy.


§ 29

1. W Klubie mogą być tworzone sekcje grupujące członków o wspólnych zainteresowaniach.

2. Sekcje klubowe tworzy Zarząd, określając ich organizację i zakres działania.

3. Rozwiązanie sekcji następuje na mocy uchwały Zarządu.


Rozdział 5

Majątek i fundusze klubowe

§ 30

Majątek Klubu stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.


§ 31

1. Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, dochodów z własnej działalności, w tym gospodarczej, dochodów z majątku Klubu oraz z ofiarności publicznej.

2. Klub z zachowaniem odpowiednich przepisów może przyjmować darowizny, spadki, dotacje i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.


§ 32

Klub może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Klubu.


§ 33

Wszelkie postanowienia władz Klubu zmierzające do uszczuplenia majątku Klubu w postaci nieruchomości wymagają zgody Walnego Zebrania Członków.


Rozdział 6

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 34

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się klubu podejmuje Walne Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.


§ 35

Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określi sposób likwidacji i cel na jaki zostanie przeznaczony majątek Klubu.


§ 36

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.

Robokop Kanfor Atest Biznes w kadrze Satori Druk
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności.